المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

وکس
هاوایی
میر
گوچی
سونی
سامسونگ
زیراکس
ریبون
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

وکس
هاوایی
میر
گوچی
سونی
سامسونگ
زیراکس
ریبون
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

وکس
هاوایی
میر
گوچی
سونی
سامسونگ
زیراکس
ریبون
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

وکس
هاوایی
میر
گوچی
سونی
سامسونگ
زیراکس
ریبون
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

وکس
هاوایی
میر
گوچی
سونی
سامسونگ
زیراکس
ریبون
المان های قالب

لیست لینک برندها